TẦM NHÌN – SỨ MỆNH LE PLATEAU

1.Tầm nhìn:

Mô hình giáo dục tập trung, kỷ luật, khai phóng về Tiếng Anh và Tài Chính đầu tiên tại Việt Nam.

LE PLATEAU hướng tới xây dưng và mở rộng các trường liên cấp để tạo ra môi trường gíup thế hệ trẻ người Việt xoá bỏ khoảng cách trình độ giáo dục so với các nước tiên tiến.

2.Sứ mệnh: “XÓA BỎ KHOẢNG CÁCH ĐỂ GIỚI TRẺ VIỆT HỘI NHẬP QUỐC TẾ”