Hoạt động nội bộ

Dọn dẹp đầu năm cùng Le Plateau
18 - 01 - 2019

Những hình ảnh ngày đầu năm mới hăng say...